Leveringsvoorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V.
Dossiernummer: 06057320

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. en haar afnemer geldende rechtsbetrekkingen uit overeenkomst of uit anderen hoofde.
Toepasselijkheid van (eventueel) door de afnemer gehanteerde of ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Offertes
Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt. B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. is eerst gebonden nadat een schriftelijke orderbevestiging is afgegeven. Alle eventueel tevoren gemaakte afspraken, welke niet schriftelijk door B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. zijn gemaakt, gedaan of aanvaard, zijn daarmede vervallen.

3. Prijzen
De in offertes en overeenkomsten gestelde prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, netto contant, zonder korting en exclusief omzetbelasting en emballage. De prijzen zijn vastgesteld voor levering vanaf de vestiging van B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. tenzij anders is overeengekomen.
Indien B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. dit noodzakelijk acht, wordt de emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen.
De prijs is gebasseerd op de tijdens het moment van het sluiten van de overeenkomst bestaande prijzen, lonen, sociale- en andere lasten, belastingen en koersen. Ingeval van verhoging van een of ander, welke zich voordoet meer dan drie maanden na het aangaan van de overeenkomst, is B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
In samenhang met artikel 2 zijn opgegeven prijzen alleen bindend indien die bedoeling onmiskenbaar blijkt. In andere gevallen gelden zij als vrijblijvende prijsindicatie. Bij opdrachten beneden euro 200,-- worden verzend- en/of administratiekosten in rekening gebracht.

4. Montage
Eventuele extra montage- of installatiewerkzaamheden welke niet zijn vastgelegd in een overeenkomst of offerte en die niet behoren bij de aflevering als zodanig dit laatste ter beoordeling van B.G.B. Satmaster -Eltrocom B.V.  zijn voor rekening van de afnemer.

5. Levertijd
De opgave van leveringstermijnen in offertes, bevestigingen en/of overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak ook, met een periode van minder dan maximaal drie maanden, zal de afnemer nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij partijen schriftelijk een fatale leveringstermijn zijn overeengekomen die zij ook als zodanig benoemd hebben.

6. Overmacht
In geval van feiten of omstandigheden, al dan niet overmacht opleverend, die de nakoming van de verplichtingen van partijen zodanig verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de onderhavige overeenkomst niet, of niet onder (nagenoeg) dezelfde voorwaarden zouden hebben gesloten, worden de desbeteffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort.
Indien deze situatie langer dan drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om, binnen een termijn van drie maanden nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt pro-rata afgerekend, zonder dat de partijen overigens iets verschuldigd zullen zijn.

7. Eigendomsvoorbehouden
Zolang de afnemer niet volledig de tegenprestaties heeft geleverd waartoe hij op grond van de met B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. aangegane overeenkomst(en) betreffende te leveren zaken of te verrichten werkzaamheden is gehouden, blijven alle zaken, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V., tot aan de desbetreffende betalingsverplichtingen geheel is voldaan. Het risico gaat niettemin over op de afnemer op het moment waarop de zaken in de feitelijke beschikkingsmacht van de afnemer of in door deze aangewezen gemachtigde zijn overgegaan, of door B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. op transport naar de afnemer is gesteld.
In het kader van de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud is B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. gerechtigd zich van de toestand van de zaken te overtuigen en de zaken terug te nemen, waartoe de afnemer B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. uitdrukkelijk machtigt om de plaats of de gebouwen te betreden waar de zaak of de zaken zich bevinden.

8. Betaling
Alle betalingen zullen moeten geschieden binnen veertien dagen na de faktuurdatum. B.G.B. Satmaster -Eltrocom B.V. heeft het recht contante betaling, dan wel zekerheidstelling te verlangen.
Indien de afnemer niet binnen de termijn van veertien dagen betaalt, is hij vanaf de vervaldag aan B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. verschuldigd een vertragingsrente van 1% per maand of, indien de som van de wettelijke rente plus 3% hoger is dan 1% per maand, de wettelijke rente vermeerderd met 3% per maand, en wel over het gehele verschuldigde bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor de berekening als een hele maand gerekend.
Door B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. redelijkerwijs te maken kosten van invordering, waaronder alle kosten van externe deskundigen, naast eventueel in rechte vastgestelde kosten zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld volgens het op het moment van invordering geldende incassotarief van de Nederlandse orde van advocaten, met een minimum van euro 75.-

9. Reclames
Onverminderd het bepaalde in artikel 10 zullen reclames over direct waarneembare gebreken door de afnemer zo gespecificeerd mogelijk bij aangetekend schrijven binnen acht dagen na de aflevering, althans binnen bekwame tijd nadat de afnemer het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken en in ieder geval voor be-of verwerking bij B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. moeten zijn ingediend, bij overschrijding waarvan elke aanspraak terzake jegens B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. zal zijn vervallen

10. Garantie
Door B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. geleverde of beschikbaar gestelde zaken, die, anders dan als gevolg van voor rekening van de afnemer komende oorzaken gebrekkig blijken te zijn, zulks ten bewijze van de afnemer, zullen door B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. kosteloos worden hersteld of vervangen. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor door B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. geleverde diensten.
In plaats van aan voormelde verplichting uitvoering te geven mag B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. ook aan haar garantieverplichting voldoen door de afnemer te crediteren voor het bedrag dat B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. op grond van de met haar afnemer gesloten overeenkomst in rekening heeft gebracht c.q. kan brengen indien de overeenkomst kan brengen indien de overeenkomst op een deugdelijke wijze zou zijn uitgevoerd. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor door B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. geleverde diensten.
Ten aanzien van tweedekeus producten of restpartijen wordt geen enkele garantie gegeven.
De in dit artikel bedoelde verplichting geldt slechts wanneer de afnemer de tekortkoming of het gebrek binnen bekwame tijd na de ontdekking daarvan aan B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. deugdelijk ter kennis heeft gebracht. Tenzij anders overeengekomen eindigt de garantieverplichting drie maanden na de datum waarop de betreffende zaak is afgeleverd c.q. de betreffende dienst is verricht. Eventuele garantieaanspraken komen uitsluitend toe aan de contractuele afnemer van B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. Zij eindigen in ieder geval bij vervreemding van het geleverde door de afnemer.
De garantieverplichting van B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. vervalt indien de afnemer zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan de normale doeleinden wordt aangewend of anderszins op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
Iedere verdere aansprakelijkheid van B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. is, in samenhang met het overigens in deze voorwaarden bepaalde uitgesloten. Voldoening aan haar garantieverplichtingen door B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. geldt als enige en algehele schadevergoeding.
Indien de afnemer een of meer verplichtingen op grond van de tussen partijen bestaande overeenkomst niet nakomt, is B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. gerechtigd de nakoming van haar garantieverplichting of enige andere verplichting uit de overeenkomst op te schorten, tenzij de tekortkoming van de verplichtingen van B.G.B.  Satmaster - Eltrocom B.V. daardoor niet wordt gerechtvaardigd.

11. Aansprakelijkheid
Behoudens de garantieverplichting als omschreven in artikel 10 is B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak ook aan de zijde van de afnemer of derde opgekomen in verband met door B.G.B. Satmaster -  Eltrocom B.V. geleverde zaken of diensten, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de directie en/of leidinggevende van B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V.
In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de geldelijke schade als gevolg van dood, lichamelijk letsel of waardevermindering wegens zaaksbeschadiging. Iedere verdere aansprakelijkheid voor schade, daaronder begrepen zogenoemde gevolgschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien er aansprakelijkheid aan de zijde van B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. bestaat, is deze beperkt tot een bedrag van ten hoogste euro 453780.- per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen en uitsluitend voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van directie en/of leidinggevende van B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V.

12. Opslag
De afnemer dient de voor haar bestemde zaken uiterlijk binnen 30 dagen na de aangekondigde afhaaldatum op te halen. Na ommekomst van voormelde termijn is de afnemer gehouden de opslagkosten aan B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. te voldoen volgens het door gehanteerde tarief, onverminderd het recht van B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. deze zaken voor rekening en risico van de afnemer elders op te (doen) slaan.

13. Ontbinding
Indien een van de bij de overeenkomst(en) betrokken partijen onder curatele wordt gesteld, surceance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, heeft de andere partij het recht om de gesloten overeenkomst(en) door enkele schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel de nakoming van de verplichting aan zijn zijde op te schorten, een en ander te zijner keuze.
Alle betalingsverplichtingen worden in de hiervoor omschreven situatie dadelijk opeisbaar. De rechten en aanspraken wegens de niet-nakoming van de verplichtingen blijven onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

14. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten van B.G.B. Satmaster - Eltrocom B.V. is steeds uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15. Geschillen
Alle geschillen, waaronder begrepen geschillen welke slechts door ??n partij als zodanig worden beschouwd, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo, met uitzondering van de geschillen waarvan de kantonrechter in eerste instantie kennis neemt.